Beskrivning
I papperet beskrives hur IFL (SSE Executive Education vid Handelshögskolan) med bl.a U-processen tränat ledare att manövrera och leda i ett allt mer oförutsägbart och komplext affärslandskap.

Insights Paper – Learning Manifesto

Beskrivning
Sveriges regering har bestämt att göra en rejäl satsning med ambitionen att vi skall bli ett föregångsland. Detta kommer att påverka kommunerna på olika sätt. Agenda 2030 berör alla delar av en kommuns verksamhet och alla medarbetare som förväntas ta ett stort ansvar. Papperetföreslår en process för att tackla dessa utmaningar.

Insights Paper- Agenda 2030

Beskrivning
Verktyget är framtaget på uppdrag av Styrelseakademin och Tillväxtverket för att ge små och medlstora företag konkreta verktyg för hållbar affärsutveckling.

Insights Paper – Hållbart styrelsearbete

Beskrivning
Insikten handlar om Naturens kraftfulla effekter på vårt mentala tillstånd. Vi är till 100 procent del av naturen och den uppfinningsrikedom som
finns där stimulerar till kreativitet och inre samling. Naturen underlättar för oss att se bortom det vardagliga bruset och få insikter som inte är möjliga någon annanstans.

Insights Paper – Naturen gör ledaren klok

Beskrivning
Papperet beskriver Learning Lab, ett angreppssätt som gör det möjligt att mobilisera många människorna i angelägna frågor med förutsägbara resultat och mycket kostnadseffektivt. Att arbeta genom organisationen med fokus på att stärka ledarskapet. Att ge människor möjligheter att ta ett större ansvar i avgörande frågor.

Insights Paper – Learning Lab

Beskrivning
Papperet ger förslag på effektiva program för hur visioner, värderingar och policies – d v s övergripande ambitioner, ska få genomslag ända ut i organisationens ”kapillärer”.

Insights Paper – Måltavlan

Beskrivning
If you are wrestling with a big question or decision, or sense you’re being called to something greater in life this is for You. The Wild Nature Quest will take you away from your everyday pressures and responsibilities. It will give you a chance to get quiet, dig deep and connect with what’s most important in your life.

Insights Paper – Wild Nature Quest