Vad är Learning Lab

Framtiden tillhör de som förmår att ständigt lära, att lära om och lära nytt. Med våra Learning Labs bistår vi organisationer och individer i att utveckla förmågan till förändring, anpassning och lärande. Vår långa erfarenhet att driva Learning Labs och samskapande dialoger ligger som grund för våra erbjudanden, med syfte att öka den kontextuella medvetenheten, stärka den strategiska precisionen samt en kraftfull mobilisering i berörda organisationer.

Utmaningen

Vår tid kännetecknas av en allt högre komplexitet med stora och snabba omvärldsförändringar. Avancerad teknologi och digitalisering i kombination en allt snabbare globalisering skapar sociala och ekologiska utmaningar som ställer nya krav på ledare, medarbetare och organisationer. Med den ökade komplexiteten och förändringstakten ökar också kraven på ledarens och organisationens förmåga till snabbhet och precision i beslutsfattandet liksom effektivitet i genomförandet. Det handlar om förmå att urskilja och anpassa sig till en framväxande framtid, att ständigt levandegöra organisationens syfte och vision samt att mobilisera människors engagemang och vilja att göra skillnad genom delaktighet, samskapande och ansvarstagande.

Lösningen 

  1. Platsen för Labbet väljs omsorgsfull, gärna i anslutning till vacker naturmiljö.
  2. Inför ett Labb identifieras aktuella dilemman och angelägna frågor. Dels frågor som gäller för organisationen, men också individen. Detta kan bilda den vägledande idén.
  3. Genom en reflekterande, strategisk dialog, närmar sig gruppen kärnan i de centrala frågeställningarna. Genom att ha ställt frågorna och att på djupet öppnat upp för olika svar, blir Labbet ofta en värdefull start på en större och transformativ utveckling.
  4. Under Labbet landas och kalibreras den gemensamma strategiska kompassen.

Exempel på frågor och vägledande idéer som ”labbandet” bör kunna svara på;
– På vilket sätt kommer lärandets resultat att avsätta sig i verksamheten?
– Vilken typ av önskvärd förändring vill vi se?
– Hur kan/kommer detta att följas upp?
– Vilka aktörer berörs?
– Vilka är styrande faktorer – externa/interna?
– Viken kunskap, insikt är kritisk?

Den Stödjande Infrastrukturen skall ge rätt förutsättningar för att möta ambitionsnivån såsom:
– Organisatorisk avsändare och rubricering.
– Resursallokering i tid, pengar och kompetensstöd.
– Plats, fysisk- och digital utformning.

Våra teorier, metoder och verktyg baserar sig på;
– En empiriskt och forskningsbaserad teorigrund.
– Beprövade metoder som bygger på dialog och ”action learning”.
– Pedagogiska verktyg för enskilt samt ”particpatorisk och collaborativt” lärande.

Läs mer/Read more: Insights Learning Lab