Vad är Learning Lab

Framtiden tillhör de som förmår att ständigt lära, att lära om och lära nytt. Med våra Learning Labs bistår vi organisationer och individer i att utveckla förmågan till förändring, anpassning och lärande. Vår långa erfarenhet att driva Learning Labs och samskapande dialoger ligger som grund för våra erbjudanden, med syfte att öka den kontextuella medvetenheten, stärka den strategiska precisionen samt en kraftfull mobilisering i berörda organisationer.
——————————-

The future belongs to those who are able to constantly learn, to re-learn and to learn anew. With our Learning Labs, we help organizations and individuals to develop the ability to change, adapt and learn. Our long-term experience with running Learning Labs and cooperative dialogues have laid the foundation for our offerings, holding on the vision to grow the contextual awareness, strengthen strategic precision and support powerful mobilization in relevant organizations.

Utmaningen

Vår tid kännetecknas av en allt högre komplexitet med stora och snabba omvärldsförändringar. Avancerad teknologi och digitalisering i kombination en allt snabbare globalisering skapar sociala och ekologiska utmaningar som ställer nya krav på ledare, medarbetare och organisationer. Med den ökade komplexiteten och förändringstakten ökar också kraven på ledarens och organisationens förmåga till snabbhet och precision i beslutsfattandet liksom effektivitet i genomförandet. Det handlar om förmå att urskilja och anpassa sig till en framväxande framtid, att ständigt levandegöra organisationens syfte och vision samt att mobilisera människors engagemang och vilja att göra skillnad genom delaktighet, samskapande och ansvarstagande.
———————————

The Challenge

Our time is characterized as one of ever-increasing complexity and massive and rapid, environmental changes. Advanced technology and digitalization, in combination with an ever faster globalization process, are creating social and ecological challenges that set new requirements on leaders, partners, and organizations. With increasing complexity and faster rate of change increases the demand for leaders and organization to have greater speed, more precision in decision-making, as well as better efficiency in implementation. Moreover, it is about making it possible to distinguish and adapt to an emerging future, to constantly live the organization’s purpose and vision, as well as to mobilize people’s commitment and willingness to make a difference through participation, cooperation, and responsibility.

Lösningen 

  1. Platsen för Labbet väljs omsorgsfull, gärna i anslutning till vacker naturmiljö.
  2. Inför ett Labb identifieras aktuella dilemman och angelägna frågor. Dels frågor som gäller för organisationen, men också individen. Detta kan bilda den vägledande idén.
  3. Genom en reflekterande, strategisk dialog, närmar sig gruppen kärnan i de centrala frågeställningarna. Genom att ha ställt frågorna och att på djupet öppnat upp för olika svar, blir Labbet ofta en värdefull start på en större och transformativ utveckling.
  4. Under Labbet landas och kalibreras den gemensamma strategiska kompassen.
    —————————

The Solution

1. The location of the Lab is carefully chosen, preferably in connection with beautiful, natural surroundings.
2. Before the Lab, identifying actual dilemmas and urgent issues. Some questions pertain for the organization while others are more individual. This can begin to create the guiding idea.
3. Through a reflective and strategic dialogue, the group begins to unearth the core of the central, key questions. By putting forth the questions and opening up deeply to the answers that emerge the Lab becomes a valuable start for greater and more transformative development.
4. During the Lab, the common, strategic compass is founded and calibrated.
—————————–

Exempel på frågor och vägledande idéer som ”labbandet” bör kunna svara på;
– På vilket sätt kommer lärandets resultat att avsätta sig i verksamheten?
– Vilken typ av önskvärd förändring vill vi se?
– Hur kan/kommer detta att följas upp?
– Vilka aktörer berörs?
– Vilka är styrande faktorer – externa/interna?
– Viken kunskap, insikt är kritisk?
——————————-

Examples of questions and guiding ideas that the Lab should try to answer:
– In which ways will the results of the learning process operate in the business?
– What type of desired change do we want to see?
– How will we follow-up?
– Which actors are affected?
– What are the steering factors, both external and internal?
– What knowledge and insights are critical?
—————————

Den Stödjande Infrastrukturen skall ge rätt förutsättningar för att möta ambitionsnivån såsom:
– Organisatorisk avsändare och rubricering.
– Resursallokering i tid, pengar och kompetensstöd.
– Plats, fysisk- och digital utformning.

The Supporting Infrastructure shall give the right conditions to meet the level of ambition as such:
– Organizational deliverables and classification
– Resource allocating of time, money and competence management
– Location, physical and digital formulation
—————————–

Våra teorier, metoder och verktyg baserar sig på;
– En empiriskt och forskningsbaserad teorigrund.
– Beprövade metoder som bygger på dialog och ”action learning”.
– Pedagogiska verktyg för enskilt samt ”particpatorisk och collaborativt” lärande.

Our theories, methods, and tools are based on the following:
– An empirical and research-based theoretical foundation
– Proven methods that build on dialogue and “action learning”
– Pedagogical tools for individuals as well as “participatory and collaborative” learning.

Läs mer/Read more: Insights Learning Lab