Learning Lab – en möjlighet för innovation och utveckling.

Ett Learning Lab är en utforskande, lustfylld och samskapande process där olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter bryts mot varandra i syfte att uppnå ett lärande och nya lösningar och idéer för innovation och utveckling.

Framtiden tillhör de som förmår att ständigt lära, att lära om och lära nytt. Med våra Learning Labs bistår vi organisationer och individer i att utveckla förmågan till förändring, anpassning och lärande. Vår långa erfarenhet att driva Learning Labs och samskapande dialoger ligger som grund för våra erbjudanden, med syfte att öka den kontextuella medvetenheten, stärka den strategiska precisionen samt möjliggöra en kraftfull mobilisering i berörda organisationer.

UTMANINGEN
På en global och digital arena ökar handlingsutrymmet för de som kan tänka i nya banor. Men samtidigt formas morgondagens affärer på en spelplan som på många sätt ter sig helt annorlunda än gårdagens. Det som tidigare var omöjligt eller olönsamt blir möjligt och lönsamt. Samtidigt minskar handlingsutrymmet för de som inte förmår anpassa sig till ett allt mer ökat krav på hållbarhet och samhällsansvar.  Detta gör att mycket av det som tidigare var möjligt och lönsamt blir omöjligt eller olönsamt.

VAD ÄR ETT LEARNING LAB?
Ett Learning Lab är en utforskande process där olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter bryts mot varandra i syfte att uppnå lärande och nya insikter mellan aktörerna.

HUR GÅR ETT LEARNING LABB TILL?
Inför ett Labb identifieras aktuella dilemman och angelägna frågor. Dels frågor som gäller för organisationen, men också individen. Detta kan bilda den vägledande idén.

Genom en reflekterande, strategisk dialog, närmar sig gruppen kärnan i de centrala frågeställningarna. Genom att ha ställt frågorna och att på djupet öppnat upp för olika svar, blir Labbet ofta en värdefull start på en större långvarig och transformativ utveckling. Under Labbet skapas ett utrymme där gruppen får stöd i att landa och kalibrera den gemensamma strategiska kompassen. Platsen för Labbet väljs omsorgsfull, gärna i anslutning till vacker naturmiljö.

Exempel på frågor och vägledande idéer som skall svara på vad ”labbandet” skall leda till;

– På vilket sätt kommer lärandets resultat att avsätta sig i verksamheten.

– Vilken typ av önskvärd förändring vill vi se?

– Hur kan/kommer detta att följas upp.

– Vilka aktörer berörs?

– Vilka är styrande faktorer – externa/interna?

– Viken kunskap, insikt är kritisk?

Den Stödjande Infrastrukturen ger rätt förutsättningar för att möta ambitionsnivån såsom;

– Organisatorisk avsändare och rubricering.

– Resursallokering i tid, pengar och kompetensstöd.

– Plats, fysisk- och digital utformning.

Teorier, metoder och verktyg som grund.

– En empiriskt och forskningsbaserad teorigrund.

– Beprövade metoder som bygger på Dialog, Action Learning och Design Thinking.

– Pedagogiska verktyg för enskilt- samt ”particpatorisk och collaborativt” lärande.

Genom den strategiska, reflekterande dialogen närmar sig gruppen kärnan i de centrala frågeställningarna. Genom de djupt ställda frågorna och den snabba, effektiva metodiken i Design Thinking kan labbet bli en värdefull start eller del i en större transformativ utvecklingsprocess för innovation och utveckling.

Leave a Comment